Архив за етикет: измерване на време

Служба „Точно време“

Значението на точното отмерване на времето във всекидневния живот е огромно. Точното време е решаващ фактор в производството и труда. При плановото стопанство всяка измината минута е от значение. В някои отрасли на производството и в транспорта времето трябва да се отмерва с точност до секунда, а често и до стотна част от секундата. Трябва да се отбележи, че и при най-доброкачествените и прецизни механически часовници не може да се говори за абсолютна точност. Редица фактори (температура, атмосферно налягане, смазка, положение, движение и др:) влияят отрицателно върху точния вървеж на часовника. А всяка макар и малка неточност и несъгласуваност на часовниците в течение на времето може да предизвика нежелателни последици в производството и транспорта. За да могат всички часовници да показват еднакво време, е необходимо систематически да се сверяват. За тази цел почти във всички, страни е организирана служба „Точно време“. Задачата на служба „Точно време“ е да определя, да съхранявай систематично да предава точно време.

tochno vreme2
Определяне на времето с голяма точност става по астрономически път, чрез наблюдение на дадена звезда. В астрономическите обсерватории се наблюдава видимото денонощно „въртене“ на небосвода, този „величествен цифреник на звездния часовник“, с помощта на специална астрономическа тръба от пасажен инструмент. По астрономически таблици се знае появата на дадена звезда и астрономът-наблюдател отчита момента на появата й в нишковия кръст на наблюдателната тръба. За точното фиксиране на момента астрономът използува слухово сигнала на часовниковия механизъм без да се откъсва от наблюдаваната звезда. Този начин на наблюдение, сравнително прост и удобен, дава много добри резултати. При опитен наблюдател за отделни отчитания се отбелязват точности с части от секундата. Въпреки това обаче субективният елемент при този метод играе важна роля. Всеки от на-блюдателите в крайна сметка дава свойствени за него лични грешки. Задачата за свеждане до минимум на личните грешки е разрешена успешно от автоматическите саморегистриращи уреди. Напоследък в Русия се прилага така нареченият обективен метод за наблюдение, при който отчитането се извършва чрез приспособление за фотоелектрическа регистрация към пасажния инструмент. Съхраняването на точното време е втората важна задача на служба „Точно време”. Наблюдаваното звездно време се отбелязва върху звездните часовници. Звездното време чрез изчисления лесно се превръща в действително (средно слънчево) време. Точното определяне на времето, по звездите е трудна и продължителна работа. Наблюдаването и изчисляването изисква няколко дни, а понякога и седмици, упорита работа на наблюдателя; Освен това часовниците в астрономическите обсерватории да бъдат дотолкова качествени и точни, че да гарантират точното време за един по-продължителен срок. Такива уреди за съхраняване на точното време са астрономическите часовници регулатори. Те са висококачествени часовници с компенсационни махала, с тежести, херметически изолирани от атмосферните влияния. Използуват се няколко часовника едновременно и окончателното точно време се взема чрез сравняване и поправка на средното им време. Предаването на точно време се извършва автоматически чрез ритмични радиосигнали. В радиостанциите се включва посредством електрически ток звукопредавателят с махало на астрономическия часовник в обсерваторията. Приемането на ритмичните сигнали обикновено става с радиоприемник по принципа на електромагнитните вълни. При приемането на тези сигнали се допускат известни грешки, но те никога не надминават 0,01 от секундата. Ритмичните сигнали на времето се предават с по-голяма точност чрез радиотелеграфията, но този начин е по-сложен и е задача на международната служба за определяне, съхраняване и предаване на сигналите за точно време.